11/02/2021

Czy wiesz jak powinna być rozliczana praca w niedzielę i święta?
Niedziele oraz święta stanowią dni wolne od pracy, a pracownicy powinni przeznaczyć ten czas na odpoczynek przed kolejnym tygodniem pracy. Możliwości pracy w tych okresach są w istotny sposób ograniczone.

Pracownikowi, który pracował w niedzielę, trzeba udzielić innego dnia wolnego od pracy w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających taką niedzielę lub następujących po niej.

Jeżeli nie jest możliwe udzielenie zastępczego dnia wolnego w tym okresie, należy go udzielić do końca okresu rozliczeniowego. W zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje inny dzień wolny w ciągu okresu rozliczeniowego.

Pracownik ma prawo do całego dnia wolnego niezależnie od tego, ile godzin przepracował w niedzielę lub w święto.
Jeżeli pracownik w niedzielę lub święto świadczył pracę w godzinach nadliczbowych , pracodawca oprócz udzielenia mu zastępczego dnia wolnego ma również obowiązek zapłaty mu wynagrodzenia wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nadliczbowej.

Dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą przepracowaną w niedzielę lub święto godzinę należy również wypłacić, jeśli nie jest możliwe udzielenie pracownikowi zastępczego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę lub święto do końca okresu rozliczeniowego.

Podstawę obliczenia dodatku za pracę w niedzielę lub święto stanowi wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 proc. wynagrodzenia obliczanego według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy .