28/09/2020

Zmiany w prawie pracy - koronawirus

 

W marcu 2020 r. w naszych życiach zaszło wiele zmian. Rządy na świecie wprowadziły szereg regulacji, które ograniczają nasze wolności i wprowadzają restrykcje sanitarne. Zmiany dotknęły także sfery zawodowej wielu ludzi. Zmiany w prawie pracy – koronawirus to wpis o tym co się zmieniło w przepisach w zw. z COVID.

 

Praca zdalna – obowiązek?

Jedną z pierwszych zmian wprowadzonych w zw. z pandemią było umożliwieniem pracodawcom zlecenie wykonawnia pracownikowi pracy w formie pracy zdalnej. Jest to polecenie, więc pracownik – co do zasady – nie ma prawa do sprzeciwu. Ważne jest to o tyle, że odmowa pracy zdalnej może zostać potraktowana jako podstawa do rozwiązania umowy z pracownikiem.

 

Ustawodawca nie powołuje się tutaj na telepracę, stąd ten obowiązek pracy zdalnej należy traktować odrębnie. 

 

Nieobecność w pracy w zw. z wirusem

 

Ustawodawca wprowadził dwie zmiany w związku z nieobecnością pracownika na skutek COVID:

1)    Opieka na dzieckiem

W przypadku, gdy żłobek, przedszkole, szkoła zostanie zamknięte w zw. z zakażeniem – rodzic uzyskuje prawo do zasiłku opiekuńczego na okres nie dłuższy niż 14 dni. Ten zasiłek nie wlicza się do okresu 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego.

2)   Choroba lub kwarantanna

Drugą taką sytuacją jest oczywiście ta, w której to pracownik zachoruje na koronawirusa albo miał kontakt z osobą zakażoną – wtedy konieczna będzie kwarantanna. W ob.u przypadkach pracodawca musi się liczyć z nieobecnością pracownika przez co najmniej 14 dni.

 

Pozostałe zmiany

Umożliwiono pracodawcom ograniczenie nieprzerwanego dobowego wypoczynku pracownika który powinien wynosić nie mniej niż 8h. W okresie spadku obrotów gospodarczych oraz trudności wywołanych epidemią, pracodawca może zobowiązać pracownika do pracy w większym wymiarze godzin niż w standardowych warunkach. Skróceniu do 8 godzin może więc ulec dobowa przerwa pracownika pomiędzy dniami roboczymi. Również suma dobowych odpoczynków pracownika z całego tygodnia nie musi wynosić 35, a jedynie 32 godziny.

 

Ponadto, wprowadzono możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy.

 

O ile wskazane na początku zmiany są korzystne dla pracownika, o tyle te dwie ostatnie nie. Ważne jest jednak to, że zmiany te mają charakter tymczasowy – aż do ustania sytuacji zagrożenia pandemią w Polsce. 

 

Autor: Michał Piechocki