29/01/2021

Czy mogę pracować więcej niż jeden etat?

Kodeks pracy nie zabrania pracownikowi podejmowania dodatkowych zajęć zarobkowych zarówno na podstawie umowy cywilnoprawnej, jak i na podstawie umowy o pracę. Pracownik jest panem swojego czasu wolnego, dlatego nie musi prosić szefa o zgodę na wykonywanie po godzinach innych zajęć zarobkowych, a nawet informować go o podejmowaniu takiej pracy. Dodatkowe zatrudnienie nie może jednak kolidować z pracą dotychczas wykonywaną, być w stosunku do niej konkurencyjne oraz nie może narazić pracodawcy na szeroko rozumianą szkodę. Pracownicy muszą też pamiętać o klauzulach o zakazie konkurencji, które często pojawiają się w umowach o pracę.


Praca u dwóch różnych pracodawców
Gdy pracownik jest zatrudniony u dwóch różnych pracodawców i wiążą go równolegle trwające umowy o pracę, oba te stosunki pracy rozlicza się odrębnie - z każdej z umów wynikają dla pracownika odrębne uprawnienia i obowiązki. Oznacza to, że osoba zatrudniona w dwóch firmach ma "podwójne" prawo do wielu świadczeń, choć dublowania niektórych z nich wyraźnie zabraniają przepisów prawa pracy (dotyczy to np. odprawy emerytalno-rentowej).


Świadczenia
Ponieważ prawo do wielu z świadczeń zależy od stażu pracy (np. wymiar urlopu), przy uwzględnianiu okresów zatrudnienia u równoległych pracodawców należy stosować określone zasady. W takim przypadku przy ustalaniu stażu pracowniczego stosuje się kryterium podstawowego i dodatkowego zatrudnienia, przy czym za podstawowe miejsce pracy to przyjmuje się to, w którym pracownik jest zatrudniony na cały etat, względnie na największą część etatu. Jeżeli wymiary równoległych etatów są równe, jako podstawowy stosunek pracy należy przyjąć ten, który został nawiązany wcześniej.
Prawo pracy dopuszcza możliwość zatrudnienia się na więcej niż jeden etat w tej samej firmie, ale pod warunkiem, że w ramach drugiej umowy pracownik wykonuje zupełnie inne obowiązki niż w podstawowym czasie pracy. Pracodawcy, którzy zawierają drugą umowę z własnym pracownikiem, muszą jednak liczyć się tym, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie podejrzewała ich o próbę obejścia przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy i pracy w godzinach nadliczbowych.


Druga umowa z tym samym pracodawcą
Zawarcie ze swoim pracownikiem drugiej, równoległej umowy o pracę skutkuje powstaniem nowych uprawnień i obowiązków dla obu stron stosunku pracy. Każda z tych umów funkcjonuje odrębnie, co oznacza, że każda jest odrębnie rozliczana. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić odrębne badania profilaktyczne, szkolenia bhp, musi też oddzielnie ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego i prowadzić ewidencję czasu pracy. Zatrudniając pracownika na więcej niż jeden etat. należy też pamiętać o przestrzeganiu norm dobowego i tygodniowego odpoczynku.